Friday , 10 February 2017
Latest Happenings
Home » Uncategorized » बिड़ुवेनन्या हनुमा बिड़ुवेनान्य्या

बिड़ुवेनन्या हनुमा बिड़ुवेनान्य्या

hanuman-biduvenanya-biduvenanyya

hanuman-biduvenanya-biduvenanyya

सुम्मने बिड़ुवेनन्या

बिड़ुवेनानो हनुमा निन्ना
अड़ीगलिगाए शीराव बागी (2)
ओदाया नाल्ली गयना भकुती या (2)
कोडुवा तनाका सुम्मने निन्ना (बी…)

हस्ता वान्नू यतिदेरा यणू
हरा कालन्नू इत्तारे यणू (2)
हृत्यनू निनावानु नाणु (2)
हस्ती वर्धना थोरुवा तनाका (बी…)

हल्लुमुदिया कचिदेरा यणू
अंजुवने निनगए नाणु (2)
हुल्ला नभा नाल्ली एनना (2)
मानसा नि निल्लिसुवा तनाका (बी….)

डोंकू मोरेआ बलवा टीड दी
हुंकरिस्डरा अंजुवानल्ला (2)
किनकरा निन्नवानु नाणु (2)
पुरंधारा वित्तलना थोरुवा तनाका (बी….)

Comments

comments